Všeobecná ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky (nákupní řád), kterými se řídí provoz internetového obchodu www.spionazni-technika.cz, především se jimi určují práva a povinnosti zákazníka na straně jedné a provozovatele internetového obchodu na straně druhé.

Provozovatelem internetových stránek a internetového obchodu www.spionazni-technika.cz je společnost SHX Trading s.r.o., sídlem podnikání Hrusická 2616/3 - 141 00 Praha 4  IČ: 24237477, (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o nájmu, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající/provozovatel internetového obchodu – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Pravidla nakupování v internetovém obchodě

1.  Nakupování v internetovém obchodě  spionazni-technika.cz se uskutečňuje prostřednictvím internetu. Zákazník si prohlíží nabídku zboží tohoto obchodu na internetových stránkách. Zboží, které si takto zvolí, následně objednává pomocí formuláře, který je rovněž umístěn na internetových stránkách obchodu.

2.  Zákazník, který prostřednictvím internetových stránek obchodu odešle vyplněný objednávkový formulář, zároveň akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených na objednávkovém formuláři. Před tím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, má právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána prodávajícímu ke zpracování. Tímto odesláním se objednávka stává závaznou. Prodávající přijímá pouze objednávkové formuláře s řádně vyplněnými povinnými údaji a náležitostmi. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí jeho objednávky.

4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky nebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře)..

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím, nezúčastněným stranám.

5. Ceny uvedené na webové stránce www.spionazni-technika.cz jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

6. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. 

7.  Kupující, který není spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, příp. zjednodušený danňový doklad, sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložen/a v označeném balíku.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejde se tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. 

8.  Zboží objednané kupujícím v internetovém obchodu bude doručeno na kupujícím uvedenou adresu v objednávkovém formuláři.
9.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ve chvíli jeho přejímky a je podmíněno zaplacením kupní ceny. Převzetí doručeného zboží stvrzuje kupující svým podpisem na dodacím listu.Záruka, uplatňování a vyřizování reklamací

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li na webových stránkách www.spionazni-technika.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

c) V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

tatáž práva spotřebiteli náleží,

- jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží na adresu SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, 141 00, Praha 4

d) Reklamace se nevztahuje na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího

- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje

- nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

- vady způsobené vlivem živelných katastrof

e) Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu nebo jej zašle na adresu uvedenou v odst. c) tohoto článku,

- že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena)

- kupující prokáže, že koupil výrobek od prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího nebo tuto skutečnost prokáže jiným věrohodným způsobem.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající vydá kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

f) Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem nebo poštou na adresu SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, 141 00, Praha 4 s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do provozovny prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží nakoupeného přes e-shop dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, 
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívající ve hře nebo loterii.


Nepřevzatá dobírka

Každá objednávka je dle Občanského zákoníku  (ustanovení § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) závazná, ve smyslu těchto obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta,má prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. storno poplatek) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a storno poplatkem v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny spolu s údaji nezbytnými k vymáhání  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku je kupující oprávněn zrušit bez povinnosti k úhradě storno poplatku pouze do okamžiku expedice objednaného zboží, a v případě objednání zboží na zakázku do doby jeho objednání u dodavatele.


Provozovatel internetového obchodu

1.  Pro provozovatele internetového obchodu www.spionazni-technika.cz vyplývá z těchto obchodních podmínek povinnost:vyřídit v souladu s obchodními podmínkami každou řádně vyplněnou a odeslanou objednávku, zajistit doručení zboží, které bylo objednáno v souladu s kupujícím určenými podrobnostmi dodávky a na určenou adresu v objednávce, doručit zákazníkovi návod na použití v češtině, a také doklad o zaplacení (daňový doklad).

2.  Provozovatel může odmítnout řádně vyplněnou objednávku v případě, že kupující již dříve neplnil své závazky vyplývající z objednání zboží (bezdůvodně nepřevzal objednané zboží, nezaplatil kupní cenu a pod).

3.  Provozovatel může také odstoupit od vyřízení objednávky, a to v případě, že její realizace nebude možná, musí však kupujícího o této skutečnosti informovat.

4.  Provozovatel může změnit cenu již objednaného zboží, a to pouze do okamžiku potvrzení objednávky kupujícímu; musí však o takovém kroku okamžitě informovat kupujícího, který má právo v takovém případě odstoupit od objednávky.

5.  Provozovatel je oprávněn měnit údaje v popisu a fotografie prodávaného zboží, pokud tak také učiní výrobce tohoto zboží nebo mu byla sdělena jiná upřesňující informace o parametrech výrobku.


Zákazník internetového obchodu

Zákazníkem internetového obchodu www.spionazni-technika.cz se stává osoba, která chce nakoupit zboží nabízené na internetových stránkách tohoto obchodu. V tomto případě pro zákazníka vyplývají z obchodních podmínek tyto práva a povinností:

1.  Při vyplňování objednávkového formuláře uvádět správné údaje, zejména poštovní adresu, na kterou má být kupované zboží doručeno

2.  Převzít objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu, kterou mu prodávající sdělil před závazným potvrzením objednávky.

3.  Požadovat písemně vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.

4.  Odstoupit od kupní smlouvy a vrátit nepoužité zboží zakoupené v internetovém obchodě spionazni-technika.cz, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, za podmínek uvedených v článku „Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy“.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde.

Platební a dodací podmínky

1. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při platbě na dobírku
  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady kupní ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

3. Způsob platby kupní ceny zboží zvolí Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby = číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do 1 pracovního dne ode dne přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 pracovního dne ode dne připsání příslušné částky na svůj účet.

7. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

10. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.spionazni-technika.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.