LZE VYUŽÍT NAHRÁVKU Z TAJNÉ KAMERY JAKO DŮKAZ?

V principu lze říci, že pokud je oprávněný zájem na pořízení nahrávky vyšší, než-li oprávněný zájem ochrany osobnosti, pak je nahrávku možno použít. Pro rozhodování o přípustnosti nahrávky jsou důležité tyto tři body:

  • okolnosti pořízení nahrávky (spíš bude jako důkaz uznána nahrávka zaměstnavatele pořízená zaměstnancem, než-li naopak)
  • možnosti pořizovatele nahrávky na zajištění důkazů odlišnou formou (zda zajištění důkazů jinou formou není možné, je velice pravděpodobné, že bude nahrávka jako důkaz uznána)
  • posouzení intenzity oprávněného zájmu pořizovatele nahrávky proti míře narušení soukromí nahrávaného

Jedná-li se tedy o docela klasický příklad, kdy je někdo poškozován protiprávním jednáním druhé strany, a nemá další možnosti jak toto jednání prokázat, než pořízením špionážní nahrávky, pak bude takovýto záznam velmi pravděpodobně soudem uznán jako důkaz. Podívejte se kupříkladu na příběh jednoho z našich zákazníků, kterému se za pomoci speciálního digitálního dveřního kukátka s kamerou podařilo natočit zloděje při činu, a hlavně díky této nahrávce pachatel skončil ve vězení.

Nahrávka telefonního hovoru

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu spis.zn. 8 Afs 40/2012 z 31.10.2013 je využití tajně pořízené nahrávky hovoru jako důkaz přípustné, ale jenom v určitých případech. Vždy je třeba poměřovat intenzitu chráněných zájmů, které spolu přichází do střetu. V principu se dá říci, že pokud je cílem tajně pořízené nahrávky prokázání deliktního jednání nahrávaného, tak je možné nahrávku jako důkaz využít. Pokud by naopak cílem pořízení nahrávky bylo ponížení nahrávané osoby, pak by se jednalo o nepřípustný zásah do jejího soukromí, a tuto nahrávku by jako důkaz nebylo možné využít. 

TIP: Používáte-li iPhone, který nahrávání hovorů nepodporuje vyzkoušejte speciální diktafon Esonic MQ-U2

Tajná nahrávka v pracovně právním vztahu disponující i osobní záležitosti

Dle nálezu Ústavního soudu spis.zn. II. ÚS 1774/14 z 9.12.2014 není možné jednoduše odmítnout důkaz v podobě tajně pořízené nahrávky pracovního rozhovoru jenom proto, že obsauje i skutečnosti osobní povahy. Posouzení přípustnosti nahrávky je nutné provést vždy individuálně, a posoudit který oprávněný zájem v daném případě převyšuje. K tajnému pořízení nahrávky mohou skvěle posloužit například brýle s kamerou.

Umístění fotografie z kamerového systému na sociální síti

Městský soud v Praze připustil, že fotografii z kamerového systému uvnitř prodejny (která byla správně označena upozorněním, že prostor je monitorován) je možno nejenom předat policii anebo soudu jako důkaz, ale i její zveřejnění na sociální síti.

"Soud nevidí důvod k ochraně osobní identity pachatele trestné činnosti na úkor osoby jednající v souladu se zákonem."

Natáčení kamerového záznamu veřejného prostranství

V rozsudku NSS spis.zn. 1 As 113/2012 z 25.2.2015 byl řešený případ, kdy žalobce po několika fyzických útocích na svou osobu, bydliště a výhrůžkách likvidací členů rodiny instaloval na dům bezpečnostní kamerový systém, jež zčásti zabíral veřejné prostory. Záběry z kamerového systému byly přijaty jako důkaz, ale jeho majiteli byla uložena pokuta, pro nesplnění informační povinnosti (jelikož neoznačil dům cedulkou, že prostor je monitorován).